Blog

Procent uszczerbku a wysokość zadośćuczynienia

W orzecznictwie ugruntował się aprobowany przez piśmiennictwo pogląd opowiadający się za kompensacyjnym charakterem przewidzianego w art. 445 § 1 kc zadośćuczynienia pieniężnego, tj. uznający je za sposób naprawienia szkody niemajątkowej, …

Krzywda a wysokość zadośćuczynienia

Wielkość krzywdy odniesionej przez poszkodowanego zawsze zależy od konkretnych okoliczności faktycznych sprawy. Z tego względu ustalenie odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia pieniężnego zostało przez ustawodawcę pozostawione uznaniu Sądu, który w każdej sprawie …

Plaga kierowców bez OC

Około ćwierć miliona pojazdów jeździ po polskich drogach bez ubezpieczenia OC. Tylko w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy wypadków spowodowali nieubezpieczeni lub nieznani sprawcy, którzy zbiegli z miejsca wypadku. Stanowi …

Szkody wyrządzone przy porodzie

Mimo ogromnego rozwoju medycyny w tym ginekologii i położnictwa nadal częste są przypadki błędów medycznych popełnianych podczas porodu. Wśród najczęstszych zaniedbań wskazać można niewykonanie bądź opóźnione wykonanie zabiegu cesarskiego cięcia …

Odpowiedzialność karna lekarza

W udzielaniu świadczeń zdrowotnych niepowodzenie wynikające z nieprawidłowego działania lub braku działania może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 1 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej …

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Poza odpowiedzialnością karną i cywilną lekarze ponoszą również odpowiedzialność zawodową (korporacyjną). Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy reguluje ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Zakres przedmiotowy …