Świadczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku

Świadczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku

Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym jest traumatycznym przeżyciem. Niewątpliwie żal, ból i cierpienie po utracie członka rodziny to uczucia, który nie da się zrekompensować, należy jednak pamiętać o przysługujących poszkodowanym świadczeniach odszkodowawczych.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa najbliższym członkom rodziny zmarłego, Sąd może przyznać odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia. Przyznając zadośćuczynienie sąd bierze pod uwagę więzi rodzinne, wiek zmarłej osoby, fakt, że osoba ta utrzymywała rodzinę lub dokładała się do jej utrzymania oraz stopień pokrewieństwa. Kodeks cywilny nie zawiera więc sztywnego katalogu osób uprawnionych do zadośćuczynienia.

Zobowiązany do naprawienia szkody zobowiązany jest także do zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu. Powyższe świadczenia przysługują osobom, które poniosły koszty w związku z leczeniem lub pochówkiem zmarłego. Do wydatków tych zalicza się m. in.: koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania, nabycia i urządzenia grobu oraz wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska.

Najbliższym członkom rodziny Sąd może również zasądzić odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, w wyniku śmierci osoby bliskiej. Świadczenie to w szczególności skierowane jest do dzieci, które w wyniku wypadku komunikacyjnego tracą rodziców, na których utrzymaniu pozostawali. Zgodnie jednak z linią orzeczniczą odszkodowanie może zostać również przyznane rodzicom zmarłego dziecka, jeżeli istnieją przypuszczenia, iż w przyszłości dziecko byłoby finansowym wsparciem dla rodziców.

Kolejnym świadczeniem jest renta. Do katalogu osób uprawnionych do renty zaliczamy dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią osoby, względem których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny, drugą zaś osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Przy miarkowaniu wysokości renty Sąd bada zarówno potrzeby poszkodowanego jak i możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

info: natropie.com